Disclaimer

Toegang tot de website

Onderstaande bepalingen regelen het gebruik van één van de websites van de Orde van Vlaamse Balies (hierna OVB genoemd), met de domeinnaam www.legaltechcongres.be .

De website www.legaltechcongres.be is gecreëerd en wordt beheerd door de Orde van Vlaamse Balies, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, België, Staatsbladsstraat 8, BE 0267.393.267. Voor meer informatie kan u een mail sturen naar itcongres@ordevanvlaamsebalies.be .

Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud die gebruiksvoorwaarden en verbindt u er zich toe die na te leven. De toegang tot de informatie die deze website bevat, is gratis, doch houdt de kennisname in en de aanvaarding van de hieronder vermelde voorwaarden. Indien u verdergaat met het raadplegen van de website, betekent dat dat u uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard.

Indien één bepaling van die gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal die niet-toepasbaarheid de geldigheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Verwerking van persoonsgegevens

Als beheerder van www.legaltechcongres.be respecteert de OVB de bescherming van de persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwijzen u hiervoor door naar onze privacy policy via: www.legaltechcongres.be/privacy-policy .

Informatie die wordt aangeboden op de website

De OVB beheert deze website en past die steeds aan om aan de bezoekers ervan de meest recente informatie te verschaffen over haar activiteiten. Het doel van de website is om zo goed mogelijk de bezoekers te informeren. Indien foute informatie zou worden gepubliceerd, zal de OVB alles in het werk stellen om die te verbeteren zodra er kennis van wordt genomen. De OVB kan geen enkele aansprakelijkheid oplopen in verband met de juistheid of de volledigheid van de informatie die wordt geraadpleegd op deze website.

Het doel van deze website is van loutere informatieve en mededelende aard en geen enkele aanwerving noch vraag naar bepaalde diensten zal ooit worden gefinaliseerd door de enkele toegang tot deze website. De website maakt dus geen vast aanbod uit. Bijgevolg zal de OVB geen enkele aansprakelijkheid kunnen worden toegekend voor de informatie die wordt gepubliceerd op deze website. De informatie die wordt gepubliceerd op de website is van algemene aard en wordt niet gecreëerd om aan een individuele behoefte te beantwoorden. De informatie is evenmin noodzakelijk volledig of up-to-date en omvat geen raadgevingen noch professionele aanbevelingen.

De OVB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het congres dat wordt georganiseerd, bijvoorbeeld in geval er te weinig inschrijvingen zijn, in geval van overmacht zoals onder meer, toch niet limitatief: sociale onrust, totale of gedeeltelijke staking, overstroming, brand,…

De OVB behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de bezoeker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

De OVB wijst alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens die op de website worden verschaft.

Links naar deze website

De creatie van links naar www.legaltechcongres.be dient te worden meegedeeld aan de beheerder van deze website. De verwijzing dient dusdanig te worden gerealiseerd dat een nieuw supplementair venster wordt geopend in de browser door enkel de homepage van de website voor te stellen.

Links naar andere websites

De website bevat links naar andere websites van inrichtingen die hetzij verwant zijn aan www.legaltechcongres.be , hetzij totaal onafhankelijk zijn van www.legaltechcongres.be . De OVB zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige inhoud of privacybeleid die zou deel uitmaken van een website waarnaar een link op de website van www.legaltechcongres.be zou verwijzen. Het instellen van links naar één of meerdere andere websites, daarbij inbegrepen de links die worden ingesteld in die websites, betekent in geen geval dat er sprake is van een associatie, partnerschip, toetreding of goedkeuring met de inrichtingen die die websites voorstellen.

Zodra de OVB kennis heeft van een eventuele illegale inhoud of een inhoud die niet overeenstemt met het beoogde doel, op een website waarnaar een link vermeld op www.legaltechcongres.be verwijst, zal de link worden verwijderd van de website en zonder dat dat tot enige aansprakelijkheid in hoofde van de OVB aanleiding geeft voor de periode gedurende waarin de link werd vermeld op www.legaltechcongres.be .

Intellectuele eigendomsrechten

De website met inbegrip van teksten, foto’s, opmaak, lay-out, slogans, logo’s, grafische bestanddelen, software, illustraties en andere elementen die op www.legaltechcongres.be voorkomen, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Die intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.

Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik of wijziging van een gedeelte of het geheel van de website, onder welke vorm en door welk middel ook, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van de OVB. De gebruikers van de website verbinden er zich uitdrukkelijk toe de auteursrechten en de soortgelijke rechten toebehorende aan www.legaltechcongres.be en aan derden integraal te respecteren. De OVB behoudt zich het recht voor alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht om de aantasting van haar auteursrechten te verhinderen of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd door  die maatregelen.

De OVB machtigt enkel de bezoeker om de gegevens van de website te kopiëren, af te drukken en te gebruiken op de enkele voorwaarde dat zij zijn bestemd ten informatieve titel voor de bezoeker en met uitsluiting van enige reproductie, verspreiding of commercialisering.

Aansprakelijkheid

Door toegang te hebben tot de informatie die wordt aangeboden op de website, verzaakt de gebruiker aan elke klacht of verhaal tegen de OVB over het gebruik van  gegevens of de informatie die ter  beschikking wordt gesteld op de website. De aansprakelijkheid van de OVB kan in geen geval in het gedrang komen in geval van schade, van welke aard, en of die nu consecutief of toevallig is.

Door toegang te hebben tot de informatie die wordt aangeboden op de website, aanvaardt de gebruiker ook om alle risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van de website op zich te nemen en te verzaken aan elke klacht tegen de OVB, daarbij inbegrepen het risico op schade aan de computer, de software of de gegevens door een virus dat zou zijn doorgegeven of geactiveerd door de website of door het feit dat de gebruiker er toegang toe heeft.

Veiligheid van de website

De OVB stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot de website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande. De toegang kan echter worden onderbroken wegens onderhoud en updating, ingevolge storingen of omwille van andere technische redenen.

Om de veiligheid van haar website te waarborgen, zal de OVB alle noodzakelijke maatregelen treffen, zoals veiligheidsonderzoeken, technieken van codering, beveiligde omgevingen en alle maatregelen en procedures die redelijk zijn volgens de stand van zaken in de materie. Bepaalde zones van de website kunnen voorbehouden zijn en verbonden aan toegangsmodaliteiten. In geval van een aanval op de website, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de website, zal de OVB alle wettelijke middelen gebruiken die haar ter beschikking zijn gesteld om de integriteit van haar website te beschermen en dat met medewerking van de bevoegde gerechtelijke en politieautoriteiten.

Toepasselijk recht

Vermits uw bezoek aan de website uw akkoord met onderhavige disclaimer veronderstelt, aanvaardt u dat elke betwisting of vordering betreffende onderhavige website of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt beheerst door het Belgische recht. Door de website te raadplegen, erkent u de bevoegdheid van de Belgische hoven en rechtbanken van Brussel en aanvaardt u om geen vorderingen in te stellen dan voor deze jurisdicties.

De OVB behoudt zich evenwel het recht voor elke gebruiker ten alle tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker.

Indien U niet akkoord kan gaan met de inhoud van die algemene voorwaarden is het enige verhaalsmiddel de website niet verder te gebruiken.